Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ Služby Katalóg odpadov Cenník Kontakt Webmail English
ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - Košice, stavebný odpad, geologické práce, sanácia environmentálnej záťaže, geologický prieskum životného prostredia, recyklácia stavebných odpadov, drobný stavebný odpad, príjem odpadu, zber odpadov, ostatné odpady, nebezpečné odpady, likvidácia odpadu, zneškodnenie odpadov, sanácie, dekontaminácia, odber vzoriek, analýza rizík
AKTUALITY:

ZEMINU N E B E R I E M E.

platí od:28.03.2023
Asfaltový a betónový recyklát je aktuálne vypredaný. Skladom je len tehlový recyklát, a to vo všetkých frakciách.

platí od:15.02.2023
Pri dovoze stavebného odpadu, na Recyklačné stredisko na Traťovej ul., musí každé vozidlo prejsť mostovou váhou. Údaje, prosím, hláste obsluhe váhy v mobilnom kontajneri.
Posledné váženie je možné vykonať do 15:15 hod. Preto si, prosím, naplánujte cestu včas, aby se to stihli, vzhľadom na práce na Slaneckej.

platí od:30.09.2022
S účinnosťou od 10.10.2022 je odber zemín na recyklačné stredisko Košice - Krásna, Traťová pozastavený až do odvolania, pre všetkých zákazníkov.

platí od:06.07.2022
Vážení zákazníci, odber odpadu na recyklačnom stredisku, pri platbe v HOTOVOSTI, je možný iba v čase do 15:30. Bezhotovostné platby kartou neprijímame.

Ak máte otázku k stavebným odpadom a recyklátu, volajte:
0905 49 67 69.

Recyklačné stredisko KE-Traťová ul. otvorené Po-Pia od 7:00 do 15:30. Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30.

POZOR, NOVINKA!!! Prevezmeme od Vás drevný odpad. V našom zariadení na zber odpadov v Krásnej prevezmeme nasledujúce druhy odpadov: drevo, drevený nábytok aj v celku, sklo, obaly z dreva a zo skla, drevené odrezky, odpadové rezivo. Odpad musí spĺňať kvalitatívne požiadavky. Pre viac informácií kliknite sem. Pre mapu polohy nášho recyklačného strediska kliknite sem.

Rozsah nami poskytovaných služieb a činností:

1. Sanácie geologického prostredia

- zamedzenie vzniku geodynamických javov
- odstránení príčin a následkov geodynamických javov
- odstránení príčin vzniku znečistenia spôsobeného činnosťou človeka
- obmedzením plošného a priestorového šírenia znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí
- odstránenie alebo znížení koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia2. Komplexná sanácia ekologických záťaží a zneškodňovanie nebezpečných odpadov

- sanácie ekosystému horninového prostredia, podzemnej vody
- sanácie a dekontaminácie zemín
- riešenie havarijných stavov nádrží
- zneškodňovanie zaolejovaných oplachových vôd
- sanácia zaolejovaných štrkových lôžok vrátane podložia
- dekontaminácia zemín znečistených kondenzátmi plynu a olejmi
- dekontaminácia betónov a stavebných sutí
- dekontaminácia, ropnými látkami znečistených, kalov zo sedimentačných bazénov dažďovej kanalizácie
- dekontaminácia vôd
- riešenia havarijných únikov ropných látok, ...
Katalógové čísla odpadov prijímaných na biodegradačnej ploche v Ruskove

3. Recyklácia stavebného odpadu - predaj stavebného materiálu - recyklátu

- príjem stavebného odpadu na našich recyklačných strediskách.
- zberný dvor pre niektoré druhy odpadov: drevo, sklo, obaly z dreva a zo skla, odpadová kôra a korok, piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo. Odpad musí spĺňať kvalitatívne požiadavky.
- drvenie prijatého stavebného odpadu na našich recyklačných strediskách.
- drvenie stavebného odpadu priamo na lokalite zákazníka.
- predaj piesku, štrku, kameniva vo frakciách podľa požiadaviek zákazníka.
- predaj použitého stavebného materiálu: betónové obrubníky (chodníkové, cestné), betónové kocky, mačacie hlavy (malé, stredné), tehla plná
- demolácie, búracie, zemné a výkopové práce a likvidácia v tejto súvislosti vzniknutých odpadov
Katalógové čísla odpadov prijímaných na Recyklačnom stredisku v Krásnej, časť Traťová
Katalógové čísla odpadov prijímaných na Recyklačnom stredisku v Krásnej, časť Traťová - zber odpadov

4. Geologické činnosti

- hydrogeologický prieskum
- prieskum geologických činiteľov životného prostredia

Hydrogeologický prieskum je zameraný na:
- zisťovanie stavu hydrogeologických pomerov územia za účelom:
- zabezpečenia zdrojov podzemných vôd, overenia ich výdatnosti a kvalitatívnych pomerov
  hydrodynamického a hydrochemického monitoringu podzemných vôd

Geologický prieskum je zameraný na:
- určenie plošného a priestorového znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody
- podanie návrhu optimálnych sanačných opatrení pre likvidáciu znečistenia v podzemnej vode a v horninovom prostredí spôsobmi "in situ", "ex situ "

Geologický prieskum zameraný na výstavbu skládok:
- posúdenie vhodnosti území pre založenie skládok
- návrh monitorovacieho poriadku skládok
- návrh prevádzkového poriadku skládok

5. Analýza rizika znečisteného územia


- vypracovanie analýzy rizika s opisom existujúcich a potenciálnych rizík, ktoré môžu predstavovať ohrozenie zdravia človeka a zložiek životného prostredia, ktoré vyplynuli z aktuálnej miery a rozsahu znečistenia zemín, stavebných materiálov a podzemných vôd. Riziková analýza zohľadňuje súčasné a budúce využitie skúmaného územia.

6. Východiskové správy IPKZ


Spracovanie východiskovej správy IPKZ. Východisková správa IPKZ obsahuje:

- informácie o súčasnom a v prípade dostupnosti i o minulom využití lokality

- informácie o meraniach parametrov v pôde, horninovom prostredí a podzemných vodách, ktoré odrážajú stav v čase vypracovania východiskovej správy alebo informácie o nových meraniach parametrov v pôde, horninovom prostredí a podzemných vodách s ohľadom na možnosť kontaminácie pôdy, horninového prostredia a podzemných vôd nebezpečnými látkami, ktoré sa použijú, vyrobia alebo vypustia v dotknutom zariadení.

7. Environmentálne škody


- Environmentálne škody sú závažné prípady znečistenia vôd, kontaminácie pôdy, poškodenia biodiverzity, ekosystému, produktivity druhov a ohrozenia zdravia a okolia obyvateľstva. Navrhneme Vám preventívne opatrenia, aby sa zabránilo vzniku environmentálnej škody, ak však už škoda vznikla, navrhneme možnosti riešenia environmentálnej škody a v prípade záujmu aj elimináciu samotnej environmentálnej škody.

ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - Košice, stavebný odpad, geologické práce, sanácia environmentálnej záťaže, geologický prieskum životného prostredia, recyklácia stavebných odpadov, drobný stavebný odpad, príjem odpadu, zber odpadov, ostatné odpady, nebezpečné odpady, likvidácia odpadu, zneškodnenie odpadov, sanácie, dekontaminácia, odber vzoriek, analýza rizík
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
Rastislavova 58
040 01 Košice

IČO: 31681794
IČ DPH: SK2020506466
DIČ: 2020506466

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka: 3889/V

stavebné odpady
tel.:0905 49 67 69


tel.:+421 55 6770700


Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001.
aktualizované 01.08.2023