Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ Služby Katalóg odpadov Cenník Kontakt Webmail English
ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - Košice, stavebný odpad, geologické práce, sanácia environmentálnej záťaže, geologický prieskum životného prostredia, recyklácia stavebných odpadov, drobný stavebný odpad, príjem odpadu, zber odpadov, ostatné odpady, nebezpečné odpady, likvidácia odpadu, zneškodnenie odpadov, sanácie, dekontaminácia, odber vzoriek, analýza rizík
AKTUALITY:

ZEMINU N E B E R I E M E.

platí od:28.03.2023
Asfaltový a betónový recyklát je aktuálne vypredaný. Skladom je len tehlový recyklát, a to vo všetkých frakciách.

platí od:15.02.2023
Pri dovoze stavebného odpadu, na Recyklačné stredisko na Traťovej ul., musí každé vozidlo prejsť mostovou váhou. Údaje, prosím, hláste obsluhe váhy v mobilnom kontajneri.
Posledné váženie je možné vykonať do 15:15 hod. Preto si, prosím, naplánujte cestu včas, aby se to stihli, vzhľadom na práce na Slaneckej.

platí od:30.09.2022
S účinnosťou od 10.10.2022 je odber zemín na recyklačné stredisko Košice - Krásna, Traťová pozastavený až do odvolania, pre všetkých zákazníkov.

platí od:06.07.2022
Vážení zákazníci, odber odpadu na recyklačnom stredisku, pri platbe v HOTOVOSTI, je možný iba v čase do 15:30. Bezhotovostné platby kartou neprijímame.

Ak máte otázku k stavebným odpadom a recyklátu, volajte:
0905 49 67 69.

Recyklačné stredisko KE-Traťová ul. otvorené Po-Pia od 7:00 do 15:30. Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30.

POZOR, NOVINKA!!! Prevezmeme od Vás drevný odpad. V našom zariadení na zber odpadov v Krásnej prevezmeme nasledujúce druhy odpadov: drevo, drevený nábytok aj v celku, sklo, obaly z dreva a zo skla, drevené odrezky, odpadové rezivo. Odpad musí spĺňať kvalitatívne požiadavky. Pre viac informácií kliknite sem. Pre mapu polohy nášho recyklačného strediska kliknite sem.

Katalógové čísla prijímaných odpadov
na Recyklačnom stredisku v Krásnej, časť Traťová (kód V)

P.č. Katalógové číslo Názov odpadu Kategória odpadu
1. 01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O
2. 01 04 09 odpadový piesok a íly O
3. 01 04 13 odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 O
4. 10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04 O
5. 10 13 14 odpadový betón a betónový kal O
6. 12 01 21 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O
7. 16 11 02 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 O
8. 16 11 04 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03 O
9. 17 01 01 betón O
10. 17 01 02 tehly O
11. 17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika O
12. 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
13. 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
14. 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
15. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
16. 17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O
17. 17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170603 O
18. 17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O
19. 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
20. 19 01 12 popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11 O
21. 19 12 09 minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo O
22. 20 02 02 zemina a kamenivo O
23. 20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
24. 20 03 08 drobný stavebný odpad O

Katalógové čísla odpadov prijímaných v zariadení na zber odpadov
v Krásnej, časť Traťová (kód V)

P.č. Katalógové číslo Názov odpadu Kategória odpadu
1. 03 01 10 odpadová kôra a korok O
2. 03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 O
3. 15 01 03 obaly z dreva O
4. 15 01 07 obaly zo skla O
5. 17 02 01 drevo O
6. 17 02 02 sklo O
7. 19 12 05 sklo O
8. 19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O

Katalógové čísla odpadov prijímaných
na biodegradačnej ploche v Ruskove (kód R10)

P.č. Katalógové číslo Názov odpadu Kategória odpadu
1. 10 02 11 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúcej olej N
2. 13 05 01 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
3. 13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N
4. 13 05 03 kaly z lapačov nečistôt N
5. 13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N
6. 13 05 08 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
7. 13 08 02 iné emulzie N
8. 16 10 01 vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
9. 16 10 03 vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky N
10. 17 01 06 zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky N
11. 17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N
12. 17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N
13. 17 05 07 štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N
14. 17 09 03 iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky N
15. 19 08 13 kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd N
16. 19 13 01 tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky N
17. 19 13 05 kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky N
18. 19 13 07 vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky N

RS Krásna - zber BP Ruskov
Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov
V prípade problémov so zobrazením nás kontaktujte e-mailom, prosím.


ENVIRONCENTRUM, s.r.o. - Košice, stavebný odpad, geologické práce, sanácia environmentálnej záťaže, geologický prieskum životného prostredia, recyklácia stavebných odpadov, drobný stavebný odpad, príjem odpadu, zber odpadov, ostatné odpady, nebezpečné odpady, likvidácia odpadu, zneškodnenie odpadov, sanácie, dekontaminácia, odber vzoriek, analýza rizík
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
Rastislavova 58
040 01 Košice

IČO: 31681794
IČ DPH: SK2020506466
DIČ: 2020506466

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka: 3889/V

stavebné odpady
tel.:0905 49 67 69


tel.:+421 55 6770700


Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001.
aktualizované 01.08.2023