Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí.

Domov Služby Katalóg. č. odpadov Kvalita Cenník Kontakt Linky English Italian Webmail

Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001.IČO: 31681794
IČ DPH: SK2020506466
DIČ: 2020506466
tel.:+421 55 6770700
fax:+421 55 6770800
nachádzate sa v sekcii: Katalógové čísla odpadov

Katalógové čísla prijímaných odpadov
na Recyklačnom stredisku v Krásnej, časť Traťová

P.č. Katalógové číslo Názov odpadu N/O
1. 01 01 01 odpad z ťažby rudných nerastov O
2. 01 01 02 odpad z ťažby nerudných nerastov O
3. 01 03 06 hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 O
4. 01 03 08 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 O
5. 01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O
6. 01 04 09 odpadový piesok a íly O
7. 01 04 10 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 O
8. 01 04 12 hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a 01 04 11 O
9. 01 04 13 odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 O
10. 01 05 04 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov O
11. 10 01 01 popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04 O
12. 10 01 02 popolček z uhlia O
13. 10 02 01 odpad zo spracovania trosky O
14. 10 02 02 nespracovaná troska O
15. 10 09 03 pecná troska O
16. 10 10 03 pecná troska O
17. 10 12 08 odpadová keramika, odpadové tehly, obkladové obkladačky a dlaždice a odpadová keramika (po tepelnom spracovaní) O
18. 10 13 14 odpadový betón a betónový kal O
19. 16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 O
20. 16 11 02 výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 O
21. 16 11 04 iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03 O
22. 17 01 01 betón O
23. 17 01 02 tehly O
24. 17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika O
25. 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
26. 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
27. 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
28. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O
29. 17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O
30. 17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O
31. 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
32. 19 01 12 popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11 O
33. 19 08 02 odpad z lapačov piesku O
34. 19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd O
35. 19 12 09 minerálne látky (napr. piesok, kamenivo) O
36. 19 13 02 odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 O
37. 20 02 02 zemina a kamenivo O
38. 20 03 03 odpad z čistenia ulíc O
39. 20 03 08 drobný stavebný odpad O

Katalógové čísla odpadov prijímaných v zariadení na zber odpadov
v Krásnej, časť Traťová

P.č. Katalógové číslo Názov odpadu N/O
1. 03 01 01 odpadová kôra a korok O
2. 03 01 05 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 O
3. 15 01 03 obaly z dreva O
4. 15 01 07 obaly zo skla O
5. 17 02 01 drevo O
6. 17 02 02 sklo O
7. 19 12 05 sklo O
8. 19 12 07 drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O

RS Krásna-Traťová , Mobilné zariadenie na recykláciu stavebných odpadov ,
V prípade problémov so zobrazením nás kontaktujte e-mailom, prosím.2003-2016(c) ENVIRONCENTRUM, s.r.o.