Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ

Domov Služby Katalóg. č. odpadov Kvalita Cenník Kontakt Linky English Italian Webmail

Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001.IČO: 31681794
IČ DPH: SK2020506466
DIČ: 2020506466
tel.:+421 55 6770700
fax:+421 55 6770800

stavebné odpady
tel.:0905 496 769

aktualizované 22.11.2017


Spoločnosť ENVIRONCENTRUM, s.r.o. vznikla v roku 1993 a úspešne realizuje svoje aktivity v oblasti komplexného nakladania s nebezpečnými a ostatnými odpadmi v súlade s prezentovanou Politikou kvality a environmentu. Disponujeme tímom kvalifikovaných pracovníkov, rozsiahlou technologickou základňou a bohatými praktickými skúsenosťami. Hlavný dôraz kladieme na kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb v súlade s požiadavkami legislatívy a zákazníka. Rozsah činností spoločnosti môžme rozdeliť do týchto hlavných oblastí:


Geologický a hydrogeologický prieskum životného prostredia

Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Hĺbenie monitorovacích vrtov použitím mobilnej vrtnej súpravy Nordmeyer RSB 0/1.4 s priemerom vrtu až do 205mm (špirálou). Realizácia monitoringu znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody, návrh opatrení,...


Sanácie geologického prostredia

Sanácie geologického prostredia spočívajú v zamedzení vzniku geodynamických javov, odstránení príčin a následkov geodynamických javov, odstránení príčin vzniku znečistenia spôsobeného činnosťou človeka, obmedzením plošného a priestorového šírenia znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,odstránení alebo znížení koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia.


Dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie odpadov

Komplexná sanácia ekologických záťaží a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, sanácie ekosystému horninového prostredia, podzemnej vody, zemín, zneškodňovanie zaolejovaných oplachových vôd, sanácia zaolejovaných štrkových lôžok vrátane podložia, dekontaminácia zemín znečistených kondenzátmi plynu a olejmi, dekontaminácia betónov a stavebných sutí, dekontaminácia kalov znečistených ropnými látkami zo sedimentačných bazénov dažďovej kanalizácie, dekontaminácia vôd, riešenia havarijných únikov ropných látok, hydrogeologický prieskum, prieskum geologických činiteľov životného prostredia.


Recyklácia stavebných odpadov

Príjem stavebného odpadu na našom recyklačnom stredisku, drvenie prijatého stavebného odpadu na stredisku, drvenie stavebného odpadu priamo na lokalite u zákazníka, predaj piesku, štrku, kameniva vo frakciách podľa požiadaviek zákazníka. Predaj použitého stavebného materiálu: betónové obrubníky (chodníkové, cestné), betónové kocky, mačacie hlavy (malé, stredné), tehla plná. Vykonávame komplexné dodávky stavebných činností v oblasti demolácií, búracích, zemných a výkopových prác v rozsahu požiadaviek klientov, vrátane ekologického spracovania odpadov, ktoré pri týchto činnostiach vznikajú.


Analýzy rizika znečisteného územia

Poskytujeme vypracovanie analýz rizika znečisteného územia v zmysle požiadaviek Geologického zákona č. 569/2007 Z.z. podľa pokynov platnej legislatívy (smernice MŽP SR č. 1/2015-7). Analýza rizika je povinnou samostatnou časťou záverečnej správy z geologického prieskumu, pri riešení ktorého sa overilo závažné znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka. V prípade realizácie sanačných prác vyhotovujeme v záverečnej etape tzv. "aktualizovanú analýzu rizika". Úlohou analýzy rizika je posúdenie a vyhodnotenie environmentálnych vplyvov na životné prostredie, resp. negatívnych vplyvov na zdravotný stav cieľovej skupiny populácie v dôsledku prítomného znečistenia, s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia. Súčasťou je aj návrh variantov nápravných opatrení a návrh monitorovania geologických faktorov životného prostredia, ako aj návrh sanačných/posanačných limitných hodnôt pre jednotlivé kontaminované zložky životného prostredia.


Východiskové správy IPKZ

Vypracujeme východiskovú správu v zmysle požiadaviek Zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia č. 39/2013 Z.z., tzv. IPKZ. IPKZ je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.


Environmentálne škody

Realizujeme nápravu environmentálnej škody na chránených druhoch, chránených biotopoch a vode, obnovu životného prostredia do základného stavu a odstránenie závažných rizík nepriaznivých účinkov na zdravie. Realizujeme nápravy environmentálnej škody na pôde s cieľom zabezpečiť odstránenie znečistenia pôdy tak, aby pôda nepredstavovala závažné riziko nepriaznivých účinkov na zdravie.2003-2016(c) ENVIRONCENTRUM, s.r.o.