Odpady, dekontaminácia, sanácia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie a likvidácia odpadov, recyklácia stavebných odpadov, geologický a hydrogeologický prieskum, predaj piesku, štrku, kameniva, dekontaminácia betónov a stavebných sutí, environmentálna škoda, environmentálne škody, analýza rizika znečisteného územia, analýzy rizika, východisková správa IPKZ, IPKZ

Domov Služby Katalóg. č. odpadov Kvalita Cenník Kontakt Linky English Italian Webmail

Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva kvality a environmentu podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001.IČO: 31681794
IČ DPH: SK2020506466
DIČ: 2020506466
tel.:+421 55 6770700
fax:+421 55 6770800

stavebné odpady
tel.:0905 496 769

aktualizované 02.11.2018


Spoločnosť ENVIRONCENTRUM, s.r.o. vznikla v roku 1993 a úspešne realizuje svoje aktivity v súlade s prezentovanou Politikou kvality a environmentu. Disponujeme tímom kvalifikovaných pracovníkov, rozsiahlou technologickou základňou a bohatými praktickými skúsenosťami. Hlavný dôraz kladieme na kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb v súlade s požiadavkami legislatívy, zákazníka a ostatných relevantných zainteresovaných strán.

Na základe geologického oprávnenia realizujeme:
- hydrogeologický prieskum,
- inžinierskogeologický prieskum,
- geologický prieskum životného prostredia,
- terénne meračské práce,
- technické práce (vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim),
- technologické práce,
- geochemické práce,
- geofyzikálne práce,
- monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,
- sanácia geologického prostredia,
- sanácia environmentálnej záťaže,
- odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže,
- vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.

Rozsah činností spoločnosti môžme rozdeliť do týchto hlavných oblastí:


Geologický a hydrogeologický prieskum životného prostredia

Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Spracujeme projekt geologickej úlohy, zabezpečíme vstupy na pozemky, vytýčime podzemné inžinierske siete. Vykonávame vrtné práce, geofyzikálne práce, terénne merania, odber vzoriek, analýza vzoriek v akreditovanom laboratóriu. Spracujeme výsledky prieskumu formou záverečnej správy s analýzou rizika a štúdiou uskutočniteľnosti sanácie.


Sanácie geologického prostredia, likvidácia ropného znečistenia, zneškodňovanie odpadov

Sanácie geologického prostredia spočívajú v zamedzení vzniku geodynamických javov, odstránení príčin a následkov geodynamických javov, odstránení príčin vzniku znečistenia spôsobeného činnosťou človeka, obmedzením plošného a priestorového šírenia znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,odstránení alebo znížení koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody a pôdy. Komplexná sanácia ekologických záťaží a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, sanácie ekosystému horninového prostredia, podzemnej vody, zemín, zneškodňovanie zaolejovaných oplachových vôd, sanácia zaolejovaných štrkových lôžok vrátane podložia, dekontaminácia zemín znečistených kondenzátmi plynu a olejmi, dekontaminácia betónov a stavebných sutí, dekontaminácia kalov znečistených ropnými látkami zo sedimentačných bazénov dažďovej kanalizácie, dekontaminácia vôd, riešenia havarijných únikov ropných látok.


Analýzy rizika znečisteného územia

Poskytujeme vypracovanie analýz rizika znečisteného územia v zmysle požiadaviek Geologického zákona č. 569/2007 Z.z. podľa pokynov platnej legislatívy (smernice MŽP SR č. 1/2015-7). Analýza rizika je povinnou samostatnou časťou záverečnej správy z geologického prieskumu, pri riešení ktorého sa overilo závažné znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka. V prípade realizácie sanačných prác vyhotovujeme v záverečnej etape tzv. "aktualizovanú analýzu rizika". Úlohou analýzy rizika je posúdenie a vyhodnotenie environmentálnych vplyvov na životné prostredie, resp. negatívnych vplyvov na zdravotný stav cieľovej skupiny populácie v dôsledku prítomného znečistenia, s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia. Súčasťou je aj návrh variantov nápravných opatrení a návrh monitorovania geologických faktorov životného prostredia, ako aj návrh sanačných/posanačných limitných hodnôt pre jednotlivé kontaminované zložky životného prostredia.


Recyklácia stavebných odpadov

Príjem stavebného odpadu na našom recyklačnom stredisku, drvenie prijatého stavebného odpadu na stredisku, drvenie stavebného odpadu priamo na lokalite u zákazníka, predaj piesku, štrku, kameniva vo frakciách podľa požiadaviek zákazníka. Predaj použitého stavebného materiálu: betónové obrubníky (chodníkové, cestné), betónové kocky, mačacie hlavy (malé, stredné), tehla plná. Vykonávame komplexné dodávky stavebných činností v oblasti demolácií, búracích, zemných a výkopových prác v rozsahu požiadaviek klientov, vrátane ekologického spracovania odpadov, ktoré pri týchto činnostiach vznikajú.2003-2018(c) ENVIRONCENTRUM, s.r.o.